1546937957 เข้าชม : 104 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 17  ธันวาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ จัดโดย นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ยุคไทยแลนด์ 4.0 จัดในวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ โดยมีวิทยากร คือ คุณวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป กศน.อำเภอแม่ลาว จ.เชียงราย และมีผู้เข้ารับการอบรม เป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน จำนวน 9 คน ในโครงการมีกิจกรรม ให้ความรู้แก่บรรณารักษ์ในการทำเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน การทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และ เรียนรู้เทคนิคการจัดกิจกรรมห้องสมุดยุคใหม่